ALGEMENE VOORWAARDEN – Karin Visser Yoga – YOGALESSEN / WORKSHOPS / ME-TIME DAGEN

Datum laatste aanpassing: Januari 2024

Artikel 1: Gegevens

Contact gegevens Karin Visser Yoga

T.a.v. Karin Visser

Waalstraat 4

5463 KK Veghel

Kamer van Koophandelnummer 69435502

Contact via: karin@karinvisseryoga.nl

 

Locatie Adem- en Yogalessen

Pieter Brueghelhuis

T.a.v. Karin Visser

Middegaal 25

5461 XB Veghel

Artikel 2: Voorwaarden deelname Yogalessen, Workshops, ME-time dagen

Door inschrijving bij Karin Visser Yoga gaat iedere cursist, zonder uitzondering, akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn op iedere activiteit van Karin Visser Yoga van kracht. Deelnemer verklaart bij inschrijving automatisch kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden.

Karin Visser Yoga behoudt zich de vrijheid voor de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Cursist wordt via de website en e-mail van alle wijzigingen op de hoogte gebracht.

Artikel 2.1: Eigen risico en aansprakelijkheid

Iedere cursist is verantwoordelijk voor het bewegen en uitvoeren van de oefeningen binnen de eigen grenzen. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico van de cursist. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de cursist geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.

Karin Visser Yoga kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen, materiële of immateriële schade die al dan niet direct of indirect in verband gebracht wordt met deelname aan de lessen. Dit geldt tevens bij opgelopen letsel van de cursist door derden.

Karin Visser Yoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan eigendommen. De eigenaar van de accommodatie, noch de docente stelt zich aansprakelijk voor diefstal of verlies van kostbare eigendommen. Cursist is zelf verantwoordelijk voor het opbergen van waardevolle spullen.

Karin Visser Yoga behoudt zich het recht voor een cursist deelname aan de les te weigeren, indien zij hiervoor gegronde redenen kent.

Artikel 2.2: Lidmaatschap

De cursist koopt een strippenkaart of abonnement waarmee hij/zij kan deelnemen aan de lessen via www.momoyoga.nl/karinvisseryoga. Daarvoor ontvangt de cursist een account en inlogcode.

Abonnement

Abonnementen van Karin Visser Yoga zijn doorlopend en worden afgesloten voor een minimale termijn van 3 maanden.

Een abonnement loopt van de 1e van een kalendermaand tot de 1e van de volgende kalendermaand. De abonnementskosten worden automatisch afgeschreven aan het begin van iedere maand.

Het abonnementstarief is gebaseerd op een programma aanbod van 48-weken, waarin rekening is gehouden met een sluiting van vier weken in de zomerperiode. Deze periode wordt tijdig bekend gemaakt. Zie voor alle overige actuele tarieven: https://karinvisseryoga.nl

Karin Visser Yoga rekent 4 lessen per maand. Een vijfde week in een maand wordt niet in rekening gebracht, maar compenseert een eventuele feestdag die op uw lesdag valt in datzelfde kalenderjaar.

Opzegging van een abonnement dient altijd schriftelijk te worden gedaan via karin@karinvisseryoga.nl, met in acht neming van 1 maand opzegtermijn.

Cursist heeft dan nog 1 maand betalingsverplichting. Het recht op deelname aan de lessen in die periode vervalt niet. Bijvoorbeeld: beëindiging abonnement per 1 september, dient gemeld te worden vóór 1 augustus.

Strippenkaart

Er zijn 3 varianten van de strippenkaart:

  • De 10- strippenkaart wordt afgesloten voor 10 strippen welke opgenomen dienen te worden in de daarop volgende 13 weken.
  • De 24- strippenkaart wordt afgesloten voor 6 maanden met 24 strippen. welke opgenomen dienen te worden in de daarop volgende 28 weken excl. vakantieweken Karin Visser Yoga.
  • De 48-strippenkaart wordt afgesloten voor 12 maanden met 48 strippen. welke opgenomen dienen te worden in de daarop volgende 52 weken excl. vakantieweken Karin Visser Yoga.

Een strippenkaart is persoonlijk, maar enkel in overleg met Karin Visser Yoga wel overdraagbaar. De cursist is zelf verantwoordelijk voor de continuïteit in de bijwoning van de lessen en kan dit zelf plannen via Momoyoga.

Gemiste lessen kunnen enkel worden ingehaald binnen de geldigheidsduur van de strippenkaart/abonnement. Daarna komen de lessen te vervallen. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inhalen van de lessen.

Het is in geen enkel geval mogelijk gemiste lessen in te halen op een andere strippenkaart/abonnement. Er vindt om geen enkele reden restitutie van lesgeld plaats voor lessen die niet zijn bijgewoond en wanneer cursist deze niet tijdig heeft afgemeld.

Artikel 2.3: Afmelden wekelijkse Adem- en Yogalessen

Indien de cursist verhinderd is, dient cursist de annulering uiterlijk 4 uur voor aanvang van de les via de Momoyoga app of zijn/haar account kenbaar te maken. Mits deelname op tijd is geannuleerd, wordt de les weer bijgeschreven op de strippenkaart of abonnement. Wanneer cursist niet of te laat afmeld, wordt de les afgeschreven van de strippenkaart/abonnement.

Een cursist mag de tijdig geannuleerde les voor- of na de geannuleerde les, maar binnen de geldende termijn, zelf opnieuw inplannen. Het is voor een cursist ook mogelijk om op een andere les in te schrijven.

Artikel 2.4: Afmelden Privé sessies, workshops, ME-time dagen

  • Annulering van privé sessies, een workshop of ME-time dagen kan tot 1 week voorafgaand aan de sessie kosteloos.
  • Annuleren binnen 6 dagen voor aanvang van privé sessies, workshops of ME-time dagen: hiervoor wordt 50% in rekening gebracht.
  • Annuleren binnen 48 uur voor aanvang van privé sessies, workshops of ME-time dagen: hiervoor wordt 100% in rekening gebracht.

Artikel 2.5: Gedragingen voor, in en na de les, privésessie, workshop en/of ME time dagen

Karin Visser Yoga raadt cursist aan om minimaal tien minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn. Te laat komen is storend voor de medecursisten en kan leiden tot ontevredenheid.

Docent is daarom bevoegd om, indien nodig, te besluiten de deelnemer toegang tot die les ontzeggen. Wanneer docent besluit toegang te weigeren, dan gelden de regels voor niet tijdig afmelden zoals vermeld in artikel 2.4.

Persoonlijke uitingen van (mede)cursisten worden vertrouwelijk behandeld, zowel door de docente als de (mede)cursisten.

Mobiele telefoons worden uitgeschakeld bij aanvang van de (privé)lessen, workshops en/of ME-time dagen. Bij deelname aan een les is het verboden parfum te dragen.

 

Artikel 3: Betaling en opzegging

Een abonnement of strippenkaart wordt aangekocht via Momoyoga/karinvisseryoga en dient direct via Ideal te worden voldaan. Kiest cursist voor een abonnement, dan gaat cursist  akkoord met automatische incasso.

Deelname aan lessen is alleen mogelijk met een geldig abonnement of strippenkaart. Wanneer het abonnement of strippenkaart afloopt, wordt de cursist hierover geïnformeerd via e-mail.

Bij beëindigen van het abonnement door cursist, dient  deze 1 maand opzegtermijn in acht te nemen. De strippenkaart kent geen opzegtermijn, maar cursist dient 2 weken voor beëindiging lidmaatschap de docente hierover op de hoogte te stellen.

Bij directe opzegging en/of per direct stoppen van deelname aan de lessen, eerder dan het einde van het abonnement of strippenkaart, volgt geen restitutie van het lesgeld. Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste of geplande lessen in te halen.

Wanneer een cursist tijdelijk langer afwezig is door stage, studie of werkzaamheden in het buitenland, langdurige ziekte, kan er in overleg met Karin Visser Yoga een aangepaste regeling getroffen worden.

Wanneer cursist niet aan de betalingsverplichting voldoet, kan Karin Visser Yoga de toegang tot de les weigeren of het lidmaatschap per direct beëindigen. Dit betekent niet dat de betalingsplicht komt te vervallen. Karin Visser Yoga behoudt zich het recht om de achterstallige betaling uit handen te geven aan derden / de deurwaarder.

Artikel 4: Feestdagen, vakantie en annulering lessen

Op Nationale feestdagen is Karin Visser Yoga gesloten. Dit zal tijdig gecommuniceerd worden via de website en e-mail. Yoga lessen die komen te vervallen op de feestdagen kunnen op een andere dag en tijdstip worden ingehaald, binnen de tijdsduur van uw abonnement of 24- of 48-strippenkaart. Met betrekking tot een 10-strippenkaart wordt er gekeken hoe deze valt en zal, indien nodig, de strippenkaart met één week worden verlengd.

Vakantieweken worden tijdig gecommuniceerd via de website en e-mail. De vakantieperiode waarin Karin Visser Yoga is gesloten, zijn verrekend in de bedragen van het maandabonnement, 24- en 48- strippenkaart.

De overige vakantieweken, (carnalvals-, mei-, herfst- en kerstvakantie, in totaal 4 weken) kunnen binnen de periode van het abonnement en 24- en 48-strippenkaart worden ingehaald. Bijvoorbeeld als een maand een 5e week heeft.

Wanneer een les onverwacht komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijv. ziekte docent) zal de einddatum van de 10-strippenkaart ook worden verlengd.

Artikel 5: Ziekte, blessures of andere klachten

Elke cursist is verplicht alle lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent. Ook als dit niet relevant lijkt. Bij eventuele tijdelijke blessures of ziekte dient de cursist contact op te nemen met Karin Visser Yoga. Indien de cursist niet kan deelnemen aan de lessen dan zijn de eerste 2 weken voor eigen risico. Is de cursist daarna nog niet in staat om de les te volgen dan wordt de strippenkaart, in overleg, stil gelegd. Dit kan niet met terugwerkende kracht.

De voor cursist gereserveerde plek in een les wordt nog 1 kalendermaand onbetaald gereserveerd. Na deze stopmaand wordt de strippenkaart automatisch weer geactiveerd, tenzij de cursist de strippenkaart reeds officieel heeft opgezegd.

Voor een cursist geldt te allen tijde; blijf niet rondlopen met een klacht maar raadpleeg de huisarts!

De docente kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld, ook niet wanneer er sprake is van letsel of verwonding tijdens of na de les.

De docente kan, op grond van bepaalde medische redenen die bij deelname worden gemeld, de toegang tot de les of workshop weigeren. Dit kan zijn doordat de docente onvoldoende informatie heeft over bepaalde aandoeningen, het storend kan werken op de les of bij deelname de veiligheid in het geding is.

Indien cursist medicatie neemt en merkt dat klachten verminderen, stopt cursist niet en/of bouwt cursist niet af zonder overleg met de betrokken (huis)arts.

Artikel 5.1: Zwangerschap

Eventuele zwangerschap dient direct gemeld te worden bij de docent. Hierdoor kan de docent de les aanpassen voor de cursist. Mocht zich tijdens de les een beperking bij cursist aandienen, dan dient cursist hier met respect voor het eigen lichaam mee om te gaan. Karin Visser Yoga adviseert dan de oefening minder intensief uit te voeren of zelfs over te slaan.

Indien cursist probeert zwanger te raken of zich in de eerste 12 weken van de zwangerschap bevindt, informeert cursist de docente hier te allen tijde over.  Bepaalde oefeningen kunnen in de eerste 12 weken van de zwangerschap beter vermeden worden.

Karin Visser Yoga en haar docenten hebben een geheimhoudingsplicht en zal nimmer vertrouwelijk informatie over cursist doorspelen aan derden.

 

Artikel 6: Wijziging lesrooster en/of prijzen

Karin Visser Yoga behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen. Aanpassingen van prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de website en email.

Karin Visser Yoga behoudt zich het recht voor om aanpassingen en veranderingen te doen in het lesrooster, betreffende inhoud, tijden en locatie. Alle cursisten worden per e-mail op de hoogte houden van alle voor de cursist belangrijke zaken om te weten. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste e-mail adres.

Artikel 7: Foto’s

Foto’s die tijdens de lessen, workshops en/of ME-time dagen worden gemaakt, kunnen worden geplaatst op de website van Karin Visser Yoga en diverse Social media kanalen, tenzij cursist vooraf bekend maakt hier niet mee akkoord te gaan.

Artikel 8: Onvoorziene omstandigheden

Karin Visser Yoga is een eenmanszaak. In geval van plotseling overlijden van de eigenaar worden alle activiteiten per direct stil gelegd. De lesgelden van overige lessen, workshops en/of van ME-time dagen, kunnen dan niet verhaald worden op de nabestaanden of de eigenaar van het pand.

Artikel 9: Wijzigingen

Karin Visser Yoga behoudt zich de vrijheid voor de Algemene Voorwaarden, prijzen, lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. Cursist wordt via de website en e-mail van alle wijzigingen op de hoogte gebracht.

Karin Visser Yoga

Waalstraat 4

5463 KK Veghel

*******************************************************************************************************************************************************

ALGEMENE VOORWAARDEN – Karin Visser Yoga – BEDRIJVEN

Datum laatste aanpassing: 16 januari 2024

Artikel 1: Gegevens

Contact gegevens Karin Visser Yoga

T.a.v. Karin Visser

Waalstraat 4

5463 KK Veghel

Kamer van Koophandelnummer 69435502

Contact via: karin@karinvisseryoga.nl

Artikel 2: Voorwaarden deelname

Bedrijven die een yogasessie(‘s)/workshop bij Karin Visser Yoga boeken gaan akkoord met de Algemene Voorwaarden:

Het bedrijf neemt deel aan een yogasessie/workshop welke is vastgelegd in een opdrachtbevestiging. Hierin is vastgelegd; de datum, aanvangstijd, aantal deelnemers en de kosten van de workshop.

Artikel 2.1: Eigen risico en aansprakelijkheid

Het deelnemen aan een yogasessie/workshop is geheel voor eigen risico van het bedrijf wat de sessie/workshop boekt. Bij twijfel aan de gezondheid van een van de deelnemers wordt geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.

Karin Visser Yoga kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen of materiële schade die al dan niet direct of indirect in verband gebracht wordt met deelname aan de yogasessie/workshop. Of opgelopen letsel van de deelnemer door derden.

Karin Visser Yoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan eigendommen op locaties waar de yogasessie/workshop wordt gehouden. De eigenaar van de accommodatie, noch de docente stelt zich aansprakelijk voor diefstal of verlies van kostbare eigendommen.

Karin Visser Yoga behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent.

Artikel 2.3: Afmelden Yogasessie(s)/Workshop(s)

Indien de geboekte yogasessie/workshop, of reeks, na ondertekening van de opdrachtbevestiging, geannuleerd wordt zullen er kosten in rekening worden.

Bij annulering binnen 4 dagen voor aanvang wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang vindt geen restitutie plaats.

Artikel 2.5: Gedragingen voor, in en na de sessie(s)

Aangeraden wordt om minimaal tien minuten voor de les aanwezig te zijn. Te laat komen is heel storend voor de medecursisten. Persoonlijke uitingen van cursisten worden vertrouwelijk behandeld, zowel door de docente als de medecursisten. Graag telefoon, smartwatches en sportwatches dienen tijdens de sessie zijn uitgeschakeld. Zodat iedereen in rust de sessie kan volgen. Draag géén parfum in een sessie.

Artikel 3: Facturatie en betaling

Facturatie volgt na een ondertekende opdrachtbevestiging.

Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Is de betaling niet voldaan binnen de gestelde termijn dan volgt er een herinnering.

Mocht na de herinnering betaling uitblijven dan behoud Karin Visser Yoga zich het recht voor om kosten in rekening te brengen bovenop de openstaande factuur.

Mocht betaling volledig uitblijven zullen de openstaande kosten uit handen worden gegeven aan een incassospecialist. De kosten die hieruit voortvloeien zullen volledig worden verhaald op de debiteur.

Artikel 4: Ziekte, blessures of andere klachten

Elke cursist is verplicht alle lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent. Ook als dit niet relevant lijkt. Bij eventuele tijdelijke blessures of ziekte dient de cursist contact op te nemen met Karin Visser Yoga. Blijf niet rondlopen met een klacht maar raadpleeg je huisarts!

De docent kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van letsel of verwonding tijdens of na de les.

De docent kan, op grond van bepaalde medische redenen die bij deelname worden gemeld, de deelname tot de les of workshop weigeren. Dit kan zijn doordat de docent onvoldoende informatie heeft over bepaalde aandoeningen, het verstorend kan werken op de les of bij deelname de veiligheid in het geding is.

Indien je medicatie neemt en je merkt vermindering van de klachten door deelname aan de sessie(s): stop of bouw niet af op eigen houtje. Overleg het met je arts.

 

Artikel 4.1: Zwangerschap

Eventuele zwangerschap dient meteen gemeld te worden bij de docent. Hierdoor kan de docent de les voor u aanpassen. Mocht zich tijdens de les een beperking aandienen, ga hier dan met respect voor het eigen lichaam mee om. Voer de oefening minder intensief uit of sla hem over en overleg met je docent!

Ben je bezig met zwanger worden of ben je in de eerste 12 weken van je zwangerschap en wil je het nog even stil houden: Geef het dan toch door aan je docente. Sommige oefeningen kunnen in de eerste 12 weken van de zwangerschap beter vermeden worden. Dit wordt natuurlijk vertrouwelijk behandeld.

 

Artikel 5: Wijziging lesrooster en/of prijzen

Karin Visser Yoga behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen. Prijswijzigingen zullen tijdig worden gecommuniceerd via mail en de website van Karin Visser Yoga.

Wijzigingen in de lesafspraken, -tijden en -locatie gaat in overleg met de opdrachtgever. Daarna worden de cursisten per e-mail op de hoogte gebracht. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste contactgegevens.

Artikel 6: Foto’s, Video’s en opnames

In overleg met de opdrachtgever kunnen foto’s worden gemaakt. Indien er akkoord is gegeven voor foto’s kunnen deze worden geplaatst op de website van Karin Visser Yoga en diverse social media kanalen.

Het is NIET toegestaan om geluid- en/of beeldopname te maken van de sessie.

Is er de wens om geluid- en/of beeldopname te maken, kan dat alleen in goed overleg met Karin Visser Yoga. Indien er opnames worden gemaakt ZONDER toestemming zijn deze direct eigendom van Karin Visser Yoga en mogen niet worden gedeeld.

Artikel 7: Onvoorziene omstandigheden

Karin Visser Yoga is een eenmanszaak. In geval van plotseling overlijden van de eigenaar worden alle activiteiten per direct stil gelegd. De lesgelden van de sessie(s) kunnen dan niet verhaald worden op de nabestaanden of de eigenaar van het pand.

Karin Visser Yoga

Waalstraat 4

5463 KK Veghel